Δείτε τις

Δραστηριότητες

του σχολείου μας

Δραστηριότητες

Το ημερήσιο πρόγραμμα που ακολουθείται στο Βρεφονηπιακό
μας Σταθμό περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες που
συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού
(γλωσσικές, κινητικές, κοινωνικο – συναισθηματικές, λογικομαθηματικές).
 Μέσα από αυτές, προσφέρονται γνώσεις, οι οποίες συμβαδίζουν
με την ηλικία και το εξελικτικό στάδιο των παιδιών. 

IMG_20231016_113048

Βασικοί Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι και η μεθοδολογία που ακολουθούνται είναι ενιαίοι για όλα τα τμήματα. Αυτό που διαφοροποιείται σε κάθε ηλικία είναι κυρίως το περιεχόμενο των μαθησιακών περιοχών, ο βαθμός δυσκολίας και η πολυπλοκότητα των δράσεων.

Τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να
εκφραστούν μέσα από το καθημερινό δημιουργικό πρόγραμμα.

Το εκπαιδευτικό μας προγραμμα στηρίζεται εν μέρη στην εκπαιδευτική προσέγγιση  Reggio Emilia   το οποίο είναι βασισμένο στις αρχές του σεβασμού και της ευθύνης. Στηρίζεται στην ανάγκη των παιδιών για εξερεύνηση, στα ενδιαφέροντά τους και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων παράλληλα οι οποίοι υποστηρίζουν την μάθηση των παιδιών.

βασικοι στόχοι